Autorska prava

U skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Bosne I Hercegovine zabranjeno je bilo kakvo ručno ili softversko neovlašteno kopiranje sadržaja ili dijelova sadržaja objavljenih na sajtu. Pod sadržajem se podrazumijevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke-oglasi, korisnički podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rješenja i svi drugi sadržaji koji se po Zakonu o autorskim i drugim srodnim pravima smatraju autorskim djelom, u suprotnom ćemo protiv ivršioca djela pokrenuti sudski postupak.